Rakt in i hjärtat med en Silver Bullet : Hur @sportamore blir vänner med sina twitterföljare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning:

Många företag använder Twitter i sin marknadskommunikation, men misslyckas. Uppsatsen syftar till att belysa ett e-handelsföretag, Sportamore, i Sverige som använder plattformen i dess fulla potential och därmed skapar vänskapsrelationer. Uppsatsen baseras på en dialogisk analys av tweets till och från e-handelsbolaget under åren 2010, 2012, 2014. Det är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar hur ett företag med hjälp av dialog kan skapa mervärde och relationer på Twitter. Studien visar hur relationerna bidrar till att företagets kunder kontinuerligt marknadsför företaget på plattformen. Twitter blir därmed en Silver Bullet i företagets marknadsföring då arbetet på plattformen inte syftar till ekonomisk lönsamhet utan snarare relationsskapande. Studien avser inte att undersöka vad företag gör som är dåligt på Twitter utan fokuserar på vad som är lyckosamt för att skapa relationer via dialog. Relationsskapande är viktigt då marknadsföring och public relations har ändrat karaktär. I och med att mängden marknadsföring, och kanaler för marknadsföring, har ökat är det svårare än någonsin för företag att nå genom bruset. Det är alltså viktigt att företagens marknadskommunikation anpassas efter nya förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)