Varför hållbarhetsredovisar börsnoterade bolag? : En studie på Nasdaq Stockholm, Small- och MidCap

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hållbarhet har blivit en viktig fråga globalt, och hos företag har hållbarhetsredovisningar blivit en allt mer vanlig företeelse. Hållbarhetsredovisning är en till stor del frivillig verksamhet men ändå görs det. Syftet med studien är att besvara forskningsfrågan: Hur motiverar svenska företag noterade på Small- och MidCap sitt upprättande av hållbarhetsredovisning? Den teoretiska bakgrunden grundar sig i institutionell-, legitimitets- och intressentteori och nyttjas tillsammans. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med representanter från 7 börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm. Resultatet och analysen struktureras efter varje intervjufråga och en viktig slutsats som dras är att ett multiteoretiskt ramverk är motiverat i studier på området. Därutöver finner studien belägg för att olika delar av institutionell-, legitimitets- och intressentteorin kan förklara varför företag hållbarhetsredovisar. Företagen hållbarhetsredovisar för att möta lagar och regleringar, att bolagen jämför sig med andra, samt att bolagen vill visa modernitet och svara på förväntningar på dem som börsbolag. Det finns även en önskan att möta krav från och rikta sig mot särskilda intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)