Hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ungefär 8400 kvinnor får diagnosen varje år i Sverige. Sjukdomen leder i många fall till fysiska, psykiska, sociala och existentiella konsekvenser och att få diagnosen kan innebära stora livsförändringar. Kännedom om bröstcancerpatienters upplevelser av behov kan bidra till att sjuksköterskor bättre kan tillgodose omvårdnadsbehoven. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja kvinnorna genom att informera och utveckla en god vårdrelation med patienten under hela sjukdomsperioden.

Syfte Att beskriva hur sjuksköterskan kan stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer.

Metod En litteraturstudie valdes som metod. Databassökningar genomfördes och 18 artiklar inkluderades efter ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar.

Resultat Resultatet i föreliggande studie presenterades efter teman: stöd, information, patientsjuksköterskerelationen och närstående. Det framkom att många emotionella reaktioner var vanligt förekommande och besvärande för kvinnorna. Det fanns ett behov av stöd och information från sjuksköterskor efter att de fått besked om bröstcancerdiagnosen, även efter behandling. En del kvinnor upplevde bristande information och stöd kring symtom och biverkningar. Det framkom även att närstående till bröstcancerpatienter hade behov av stöd och information. Kvinnorna upplevde den omtänksamma vårdrelationen med sjuksköterskan som värdefull och stödjande för att kunna återgå till sitt normala liv.

Slutsats En kvinna som får besked om bröstcancer drabbas av en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom, som påverkar flera områden i hennes liv. Sjuksköterskan kan fungera som en stödjande resurs och med olika former av stöd, information och god omvårdnad tillgodose kvinnornas upplevda behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)