Konsten att förändra en organisation. En studie om implementering av personcentrerad vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur processen att implementera personcentrerad vård går till inom sjukhus i Västra Götalandsregionen. Omorganisationer är ständigt aktuella inom alla organisationer, därför är det intressant att studera omställningen till personcentrerad vård. Studien jämför förändringsprocessen med en teoretisk grund och bedömer utifrån detta vad organisationen gör i enighet med befintlig och aktuell litteratur, men också vad som konkret kan förbättras för att processen ska gå lättare. Detta har skett genom intervjua sex olika personer inom Västra Götalandsregionen jobbandes på olika avdelningar, och inom olika professioner som kommit olika långt med arbetet kring personcentrering.Genomgående i studien ser jag att implementeringen av personcentrerad vård gåt till på olika sätt inom olika delar av Västra Götalandsregionen. Det finns tydliga likheter och kopplingar till tidigare litteratur i området, men också områden där implementeringen skiljer sig från litteraturen. Flera delar av organisationen jobbar redan personcentrerat, men detta sker inte systematiskt inom organisationen vilket leder till förvirring bland anställda. Det finns delar i kommunikationen som inte stämmer med litteraturen, där ledningen är otydliga och inte förklarar varför förändringen är nödvändig. En viktig slutsats är att en organisations ledning bör beakta förkunskaper om personcentrerad vård vid nyrekryteringar när den befinner sig i förändringsprocessen för att denna inte ska stanna av. Studien visar också att ledarskap kan användas för att påverka resten av organisationen och upplysa om vad personcentrerad vård innebär. Kunskap beskrivs som en viktig del för att påverka de som ännu inte ställt om jobbar personcentrerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)