Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av övergången till palliativ omvårdnad : Transitionen från behandlande- till palliativ omvårdnad

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Inledning: Av cirka 44 000 intensivvårdstillfällen i Sverige under år 2015 avled 7,5 % av patienterna på en intensivvårdsavdelning. Palliativ omvårdnad är en del av intensivvården då behandlade vård kan avslutas och övergå i ett palliativt skede. Denna övergång skapar en transitionsprocess hos intensivvårdssjuksköterskorna vilket innebär omställning och anpassning av sin roll till den nya situationen. Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att övergå från behandlande till palliativ omvårdnad. Design & Metod: Totalt 12 stycken intervjuer analyserades med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats av transitionsteorin. Resultat: Huvudfynden var att beslutet om att inleda palliativ vård inte väckte negativa känslor men att tiden innan var frustrerande då beslutet försenades och gav patienten förlängt lidande. Att skicka döende patienter till en vårdavdelning var frustrerande då en ny transitionsprocess påbörjades och inte gav intensivvårdssjuksköterskorna ett avslut. Konklusion: Intensivvårdssjuksköterskornas transitionsprocess skapar starka känslor vilka behöver bearbetas. Genom utbildning skapas förståelse för det multiprofessionella teamets olika roller och vad de kan bidra med och detta kan tydliggöra och ge intensivvårdssjuksköterskorna en formell roll i diskussionen inför beslutet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)