Kartläggning och förbättringsförslag för kapacitetseffektivisering med hjälp av lean metoder och vertkyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Författare: Omar Jalloul; Philip Oshanna; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Produktionskapacitet är en viktig faktor för att ett företag ska kunna bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det finns olika sätt för att optimera produktionskapaciteten och detta examensarbete fokuserar på hur effektivt Lean konceptet och dess metoder och verktyg är för att optimera kapaciteten i monteringslinjer. Nobia Production Sweden är ett dotterbolag till Nobia som är baserad i Tidaholm. De är specialister inom utveckling, tillverkning och försäljning av kök på Europas marknad. Examensarbetet är genomfört i en monteringsavdelning där det monteras högskåp. Syftet med studien är att kartlägga och analysera högskåpslinjen med hjälp av Lean konceptet, vilket ska leda till en tydligare bild över kapaciteten och skapa förbättringsförslag för att öka den. Nobia strävar efter att öka kapacitetsförmåga i högskåpslinjen för att kunna bemöta den ökande efterfrågan av högskåp. Studien är baserad på en fallstudies forskningsmetodik och består av fyras faser. Första fasen är identifieringsfas och består av introduktion till projektet, problemformulering, syfte och målsättning. Andra fasen är planeringsfas och bygger på den teoretiska referensramen och litteraturstudien. Den teoretisk referensram sammanställer teorin som är grunden för de valda metoder och verktyg, medan litteraturstudien samanställdes med syfte att relatera tidigare studier till denna studie. Detta är gjort för att utforma en metod och tillvägagångssätt. Tredje fasen är genomförandet av arbetet som består av datainsamling för att skapa nuläges tillstånd och kartlägga monteringslinje. Därefter skapades det önskade framtida tillståndet med hjälp av värdeflödeskarta och Kaizen-events. Fjärde fasen består av resultatet och utvärderingen av det. Studien resulterade till reducering av ledtider, processtider och de icke värdeskapande aktiviteter, vilket generade till en kapacitetsökning med 26 %. De förbättringsförslag som framtogs var framför allt förflyttning av delmomenteter, minskning av icke värdeskapande aktiviteter och skapa en grund för arbetet med standardiserat arbetssätt med syfte att skapa mer effektiva och robusta processer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)