Lekparksprogram i kommunal regi : en studie utifrån tre svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Barn skall ges förutsättningar till en bra start i livet. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Utelek och rörelse är motorn i barns utveckling och den riskerar att begränsas då lekparkerna blir färre runt om i landet. Närområdet kring bostaden är viktig för barn och för deras fysiska aktiviteter och utveckling. Många kommuner har en ansträngd ekonomi vilket ofta innebär att skötsel och underhåll av lekparker blir eftersatt. Det finns olika åsikter och en pågående debatt om lekparker idag på olika nivåer. Det handlar om ifall lekparker skall finnas eller inte och om hur de i så fall skall utformas. De-batten skapar förvirring och gör att människor idag undrar varför vi skall ha lekparker. Syftet med arbetet är att undersöka varför kommuner upprättar lekparks-program och hur de genom programmet hanterar sina lekparker. Målet är att arbetet skall stödja kommuner och deras tjänstemän när de skall upprätta eller revidera sina framtida lekparksprogram och att programmen skall vara välfungerande så att lekparkerna blir attraktiva för invånarna i respektive kommun. Ett långsiktigt mål med arbetet är att kunskapen om lekparksprogram och dess innehåll också skall leda till att fler kommuner väljer att be-hålla och upprusta sina lekparker. Arbetet är baserat dels på en litteraturstudie, dels på en fallstudie av lekparksprogram och arbetet med dessa i tre kommuner. Genom studierna har jag kommit fram till att de tre kommuner där jag har intervjuat tjänstemän har gjort helt olika program. De satsar på olika sätt på sina lekparker. Dock har de flera gemensamma punkter som de alla tar upp i sina program och det är bland annat säkerhet, tillgänglighet och brukardeltagande. För att göra ett välfungerande program bör det göras noggrant och i två separata delar: en del som strategi där kommunens mål och visioner beskrivs och en del om hur kommunen skall gå till väga för att nå dessa mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)