Utvecklingen av öga-handkoordination hos för tidigt födda barn från 10 månader till 18 år

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Märit Larsson Undeman; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Forskning visar att för tidigt födda barn har problem inom en rad kognitiva områden. Denna undersökning syftar till att belysa utvecklingen av öga-handkoordination med hjälp av data insamlade vid 10 mån, 5 ½ och 18 års ålder inom Stockholm Neonatal Project. Resultaten visade på skillnader i öga-handkoordination mellan prematurfödda och kontroller vid alla mätpunkter. Endast ett svagt samband mellan Griffiths’ D-skala vid 10 månader och senare testningar med VMI fastställdes. Däremot korrelerade VMI (Visual Motor Integration Test) vid 5 ½ relativt starkt med VMI vid 18 år. Regressionsanalyser visade att helskale-IK vid 18 år hade starkast förklaringsvärde för resultaten på VMI. Takeffekter fanns vid testningen med VMI vid 18 år, särskilt för kontrollgruppen. Undersökningen kunde inte klarlägga några tydliga prediktorer som skiljer prematurgruppen från en kontrollgrupp beträffande öga-handkoordination även om gruppskillnaderna är beständiga till 18 års ålder. Tidiga mått på öga-handkoordination tycks ha ett svagt och ospecifikt samband med senare visuomotorisk och kognitiv utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)