Fotbollsutövarens värdeupplevelser i aktiviteten fotboll utifrån OVal-9

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Studier visar att fotboll är den idrott i Sverige med mest aktiva medlemmar. Vid utförandet av en aktivitet kan en individ uppleva olika värden. Syftet med denna studie var att undersöka vilka värdeupplevelser olika fotbollsutövare har av aktiviteten fotboll enligt OVal-9. Data samlades in med hjälp av en webbenkät som innefattade självskattningsinstrumentet OVal-9 samt 11 kompletterande frågor. I studien deltog 62 fotbollsutövare. Statistikprogrammet SPSS användes för analys och bearbetning av data. Genom studien har författarna använt sig av MOHO och ValMO som teoretiska modeller. Studien visade att fotbollsutövare skattade ett högt aktivitetsvärde i aktiviteten fotboll och att de beroende på kön, division och hur länge de hade spelat skattade olika högt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)