Frankrike, Tyskland och "den andre" : En studie av målspråksländers förekomst och framställning i läroböcker i tyska och i franska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna studie är en läromedelsanalys där syftet är att undersöka vilka målspråksländer som finns representerade och hur de framställs i läroböcker i ämena tyska och franska inom ramen för kursen moderna språk på gymnasiet. Med stöd från tidigare forskning har studien utgått ifrån att Tyskland och Frankrike är centrala i läroböckerna. Med teorier om "den andre" som innebär att något betraktas som annorlunda och främmmande, och eurocentrism som utgångspunkt har även övriga länders utrymme och framställning i förhållande till dessa centrala länder studerats. Resultatet har i enlighet med forskningen visat att Frankrike och Tyskland dominerar tydligt i samtliga läroböcker och att dessa länder ofta tjänar som utgångspunkt för kulturella framställningar. Resultatet har även visat att Sverige som kulturell utgångspunkt och som verktyg för jämförelse får en ganska stor plats i dessa lokalt producerade läromedel. Genom att studera länders förekomst och kulturell framställning i två olika moderna språk har även en jämförelse gjorts. Den har visat att skillnaden mellan läroböckerna i tyska och franska inte handlar om till vilken grad det centrala landet dominerar utan på vilket sätt de olika språkområdena framställs. I läroböckerna i franska har undersökningen visat att kultur främst framställs genom informativa texter om de olika länderna där språket talas. Kulturen i läroböckerna i tyska tjänar främst som kontext till olika ämnen som främst är anknutna till ungdomskulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)