Acceptansen av digitala redovisningsinnovationer inom mikroföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Under flera års tid har digitaliseringen och utvecklingen av digitala redovisningsinnovationer tagit stora framsteg. Behovet att följa med i den digitala utvecklingen har påvisats vara en avgörande faktor för att förbli konkurrenskraftig på marknaden. Under Covid-19 pandemin har studier påvisat att flera mikroföretag inom SME-segmentet har bristande digitala redovisningsprocesser. Men förklaringen om varför det fortfarande finns flera företag som inte utvecklat sina redovisningsprocesser mot det digitala arbetssättet saknades i tidigare studier, vilket blev studiens syfte att fylla. För att behandla studiens empiriska material som samlats användes en teoretisk referensram innehållande nyckeltal, Diffusion of Innovation Theory, redovisning, innovationer och digitalisering. Den insamlade empirin ställdes därefter mot den teoretiska referensramen i analysen som i sin tur ledde fram till ett slutresultat. Syfte: Syftet med studien är att förklara varför företagsledare i mikroföretag ännu inte har digitala redovisningsprocesser implementerade i sina företag. Således syftar studien till att öka förståelsen för hur företagsledare beslutar huruvida digitala redovisningsinnovationer ska anskaffas eller inte. Metod: Studien har baserats på en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer genomfördes. Alla intervjuer genomfördes över digitala hjälpmedel. Alla respondenter är företagsledare i mikroföretag inom SME-segmentet och var tillgängliga inom Stockholms- och Göteborgsområdet. Resultat och slutsats: Studien visar att redovisningsinnovationens egenskaper har en viss roll i företagsledarens beslut till acceptans eller avslag. Dock påvisar studien också att flera faktorer utanför innovationens egenskaper är avgörande vid beslutsfattande, då företagsledarens digitala kunskap och det socialt inflytanded hade större påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)