Vad händer med oberoendet? : En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande företag av allmänt intresse. Fram till årsskiftet har FAR och Sveriges revisionsbyråer arbetat med att tolka de nya reglerna för att förbereda sig på förändringarna de kommer inbringa. Revisionens oberoende och kvalitet samt revisionsbyråernas långvariga relationer och arbetssätt står inför en oviss framtid. Syfte: Att undersöka vad auktoriserade revisorer tror om oberoende, revisionens kvalitet, långvariga relationer och revisionsbyråns arbetssätt i framtiden, efter införandet av nya oberoenderegler såsom byrårotation. Metod: För att ha möjlighet att fördjupa oss i ämnet har en kvalitativ metod använts för studien. Genom att intervjua verksamma auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR kunde studiens syfte uppnås. En abduktiv ansats har använts för att skapa en bred förståelse för studiens ämne. Slutsats: Studien visar att auktoriserade revisorer tror att nya oberoenderegler såsom byrårotation kommer att bidra till att nya ögon med jämna mellanrum kommer studera företags finansiella rapportering och ur det perspektivet bidra till ökad kvalitet. Däremot kan det ha en negativ inverkan på revisionens effektivitet. Inte heller kommer det påverka revisorns faktiska oberoende, men troligtvis ge ett ökat synbart oberoende. Affärsrelationer mellan revisionsbyrå och uppdragsgivande kund kommer att få ett slutdatum och byråns inställning till valet av kunder kan komma att ändras. Byrårotation kommer innebära ökat upphandlings- och offertarbete, därmed ökade transaktionskostnader för såväl revisionsbyrå som uppdragsgivande kund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)