Rådgivning och behandling av innekissande katter inklusive användandet av psykofarmaka : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: När katter inte är nöjda med något i sin omgivning kan de börja kissa utanför lådan. Detta problembeteende är en vanlig anledning till att djurägare tar sina katter till veterinären. För att bli av med detta problembeteende är det viktigt att börja med en klinisk undersökning av katten för att se att den inte har någon fysiologisk anledning till att den kissar inne. I detta arbete kallas dessa katter för innekissande katter. Om ingen fysiologisk anledning hittas ska man gå vidare med att finna grundorsaken till innekissandet. När man har hittat grundproblemet ska en skräddarsydd plan med miljöförändringar skapas tillsammans med ägaren. I vissa fall räcker inte miljöförändringar för att få bukt med problemet och då kan det vara indikerat att kombinera med psykofarmakabehandling. Psykofarmaka är ett samlingsnamn för flera olika läkemedel som används för att behandla beteendeproblem på djur. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur vanligt det är att använda psykofarmaka till innekissande katter och vilken evidens det finns kring dess effekt. Studien undersöker även djurhälsopersonalens inställning till psykofarmaka och vilken rådgivning och behandling de ger idag. En litteratursammanställning, enkätstudie och intervju har genomförts. Det är ovanligt att använda psykofarmaka som behandling av innekissande katter i Sverige. Inställningen hos djurhälsopersonalen som besvarat denna studies enkät är att miljöåtgärder ska vara den huvudsakliga behandlingen. De anser att psykofarmaka ska ges när det finns tydliga indikationer på att psykofarmaka kan vara en lämplig behandling eller i extrema undantagsfall. En stor del av djurhälsopersonalen anser sig ha för lite kunskap och erfarenhet för att ha en åsikt, 34% av respondenterna har aldrig hört talas om psykofarmaka som behandling för innekissande katter. Den rådgivning och behandling som ges idag är framförallt miljöförändringar för ett tryggare och mer kattanpassat hem. Det är viktigt att djurhälsopersonalen är medveten om att psykofarmaka är ett behandlingsalternativ för innekissande katter. Med en ökad medvetenhet kan katternas välfärd förbättras och onödiga avlivningar undvikas. Det finns få studier på psykofarmaka som behandling till innekissande katter, men den evidens som finns visar att det har effekt. Resultaten i denna studie indikerar att det behövs mer utbildning av djurhälsopersonalen inom ämnet och fler studier behöver göras för att få en tydligare bild av psykofarmakas effekt på innekissande katter. Nyckelord: beteendeproblem, djurhälsopersonal, djuromvårdnad, katt, miljöåtgärder, psykofarmaka, urinering, urineringsmönster

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)