Har vi tänkt rätt? En studie om specialistsjuksköterskans upplevelser av patientuppföljning i den prehospitala vården

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ambulanspersonalens behov av uppföljning av tidigare vårdade patienter är av stor vikt för personalens utveckling och kvalitetsäkring av arbetet. Metod: Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer. Analysen av data genomfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard. Syfte: Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelser av uppföljning i den prehospitala vården. Resultat: Efter analysen av arbetet växte tre kategorier fram ”Kunskapsbehov”, ”Emotionella upplevelser” samt ”Svårigheter att följa upp patienten”. Slutsats: Prehospitalsjukvård är komplex och utmanande och kräver hög kompetens. Att utvärdera arbetet och få uppföljning på genomförda bedömningar är ett uttalat behov för specialistsjuksköterskor prehospitalt. Detta för att kunna utvecklas och kvalitetssäkra sitt arbete samt att kunna bearbeta svåra fall. Informanterna utrycker en frustration i uppföljningsarbetet då det är omständigt och tidskrävande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)