Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. Domstolen och Skatteverket kan istället se till vad transaktionens verkliga innebörd varit. Skiljer sig klassificeringen från den verkliga innebörden kan transaktionen omkarakteriseras så att den speglar den verkliga innebörden. Avseende korrigeringsregeln, så är det en bestämmelse som har kommit till i syfte att förhindra att villkor som avtalats mellan närstående företag skiljer sig från vad som skulle avtalats mellan oberoende parter. Transaktionerna ska således ske på, vad som brukar kallas, ”armlängds avstånd”. Syftet är att förhindra att vinst förflyttas utomlands. Mellan närstående företag är det nämligen inte nödvändigtvis tillgång och efterfrågan som styr prissättningen, utan även andra faktorer kan spela in. Därför blir det särskilt intressant att undersöka när transaktionerna kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Eftersom den svenska korrigeringsregeln har sin förebild i motsvarande bestämmelse i OECD Model Tax Convention on Income and on Capital behandlas i denna uppsats även hur omkarakterisering av transaktioner sker enligt de till modellavtalet tillhörande riktlinjerna samt om den svenska tillämpningen påverkas av vägledningen i riktlinjerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)