Konflikter i förskolan : En diskurspsykologisk studie om förskollärares tolkningsrepertoarer för barns konflikter i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur förskollärare talar om barns konflikter i förskolan. Studiens forskningsfrågor lyder: Vilka tolkningsrepertoarer framträder när förskollärare talar om barns konflikter? och Hur framställs förskolläraren i deras tal kring barns konflikter? Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i socialkonstruktionism där diskurspsykologi använts som analysmetod med tolkningsrepertoar, kategorisering och retorik som analysverktyg. I studien har fem förskollärare intervjuats kring tre olika hypotetiska konfliktsituationer. Intervjuerna genomfördes individuellt med en förskollärare åt gången. Resultatet visar att förskollärare ser leken som något viktigt, barns konflikter som något svårt och besvärligt samt att det är viktigt att ta reda på varför vissa barn blir uteslutna hela tiden. Slutsatsen är att förskolläraren framställs som skyddsombudman, ihärdig och undersökare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)