Elektroniska varor och IT-jättarna : En empirisk studie av omsättningsnivåer

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Inom EU har det sedan länge funnits en strävan att harmonisera skattesatser gällande moms mellan medlemsländerna. För 2015 har en ny momsregel trätt i kraft med syftet att långsiktigt skapa en mer rättvis konkurrens på marknaden inom EU. Motivet bakom regeln bottnar i s.k. strategisk momsplacering, vilket många storföretag inom IT ägnat sig åt. Företag har lokaliserat försäljningsverksamheter i länder där momssatserna varit väldigt låga och därmed kraftigt kunnat hålla nere skatteinbetalningarna. Med den nya regeln förändras regelverket gällande inbetalning av moms vid försäljning av elektroniska varor och tjänster till privatpersoner. Vid fortsatt försäljning av dessa varor ska moms betalas in till det land där konsumenten är bosatt. Den här studien har utifrån statistisk sekundärdata av omsättningsnivåer för relevant bransch, sökt finna ett samband mellan omsättning och valda variabler utifrån premisserna för den nya momsregeln. Detta har genomförts för ett urval av Europeiska länder. De mest framhävande analyserna har berört momssatsernas påverkan på dessa omsättningsnivåer. En tydlig ståndpunkt bakom motivet för den nya momslagen är att företagens lokaliseringsbeslut tidigare bestämts utefter momssatser. Med hjälp av ekonometrisk teori och regressionsanalyser har detta påstående försökts bemötas på bästa möjliga sätt. Resultaten från denna studie pekar på att ett sådant samband funnits. Lokaliseringsbeslut för företag som säljer ovannämnda varor och tjänster har påverkats av momssatser. Motivet bakom regeln går att styrka utifrån resultaten av denna studie. Samtliga omsättningsnivåer för undersökta länder har uppvisat ett statistiskt signifikant beroende av momssatser för undersökta perioder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)