INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. Uppsatsen strävar efter att ifrågasätta det tolkningsföreträde som myndigheter och massmedia har samt synliggöra den pluralitet av identiteter som vanligen försvinner in i en formlös massa av generaliserande språkbruk.Tio respondentintervjuer utfördes vilka avgränsades till följande områden: (1) Dynamiken inom familjen samt dynamiken mellan familjen och det större samhället. (2) Identitetskonstruktionen i en multikulturell kontext. (3) Diskrimineringens betydelse för identiteten. (4) Strategier som tas i bruk för att bevara de etniska och kulturella särdrag som präglar föräldrahemmet.Utifrån de här avgränsningarna besvarades två forskningsfrågor: (1) Vilka identitetstyper och identitetspositioner förekommer bland intervjupersonerna? (2) Vad kan förklara de här valda typerna och positionerna?Tre identitetstyper kunde urskiljas, vilka har betecknats som invandrare, transnationell och svensk. Männen tenderade att positionera sig bland ytterligheterna i undersökningen,d.v.s. mot identitetstyperna invandrare och svensk, medan kvinnorna tenderade att positionera sig i ett transnationellt rum, där de kände samhörighet med både sina föräldrars och det större samhället. Respondenternas placering bland identitetstyperna berodde främst på det dynamiska samspelet som skedde inom familjen samt mellan respondenterna och det större samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)