Påbyggnad av våningsplan ovanför befintligt höghus : En fallstudie inom förtätning av storstäder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

Sammanfattning: I hela landet expanderas städerna alltmer till följd av ökad befolkningsmängd. Utvecklingen gerupphov till bostadsbrist och kräver större och modernare infrastruktur i städerna. Markytan behöverdå utnyttjas för etablering av ny infrastruktur och nya bostäder. Då markytan redan är begränsaduppstår ett dilemma i detta sammanhang. Vad ska prioriteras, produktionen av bostäder ellerutveckling av infrastruktur? Ett förslag på lösning till det avsedda problemet är att bostadsbristen kan täckas av ett specifiktkoncept där bostadsproduktionen inte kräver arbete på den begränsade markytan. Lösningen kallaspåbyggnad och innebär byggnation ovanför en befintlig byggnad. Man utnyttjar det fria utrymmetovanför byggnaden istället för att bygga i sidled - tillbyggnad - dvs. byggnation på marken. Detta examensarbete utgör en fallstudie om förtätning av befintliga höghus mha. påbyggnad. Specifiktprojekteringsskedet i byggprocessen för påbyggnad behandlas. I projekteringsskedet utreds bl.a.ämnena geoteknik, stadsplanering, arkitektur, miljö och konstruktionsteknik. Dessa ämnen studeras idenna fallstudie. Avsikten med forskningen är att mha. dessa utredda ämnen, klargöra varförpåbyggnad kan lösa urbana omständigheter som rådande bostadsbrist.Denna fallstudie är baserad på kvalitativ forskning. Insamling av vetenskapligt stoff har skett genombåde litteratursökning och webbaserad sökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)