Förskolebarn i sorg : En intervjustudie om förskolans möjligheter till hjälp och stöd i bemötandet av barn som mist en familjemedlem genom dödsfall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Författare: Anna Sjöbäck; Jessica Nilsson; [2017]

Nyckelord: Sorg; bemötande; död; förskola; handlingsplan;

Sammanfattning: I studien undersöks hur pedagoger säger sig bemöta barn som mist en familjemedlem genom dödsfall och om det finns en handlingsplan som kan vara till hjälp. Det kommer även utifrån Cullbergs kristeori redovisas de olika faserna som barnen går igenom vid en kris, samt de olika reaktionerna som kan uppkomma. Den metod som används är kvalitativa intervjuer med tre aktiva pedagoger och en förskolechef, som även arbetat som pedagog tidigare under många år. Intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor i två olika kommuner. Resultatet visar att de pedagogerna med erfarenhet känner sig mer förberedda och ser betydelsen i en handlingsplan som stöd och hjälp. Alla pedagogerna poängterar betydelsen av att det i förskolan ska vara som vanligt eftersom det inte är det för övrigt i barnets liv. De nämner att alla barn är olika och sörjer på olika sätt, vilket tyder på att som pedagog behöva ha tillgång till olika metoder för att kunna stötta varje barn i deras sorgearbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)