Att kommunicera i den virtuella- och den icke virtuella världen – Ungdomars normer, värderingar och tankar om den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Problem/Bakgrund: Genom den teknologiska utvecklingen har ungdomar idag vuxit upp i en värld där den digitala kommunikationen har blivit en naturlig del i vardagen och där de ständigt kommunicerar via telefonsamtal, sms och sociala medier. Vad händer egentligen mellan ungdomarna och deras kommunikation via mobiltelefonen – den ständiga flexibla kommunikation, där det verbala språket har fått en allt större betydelse. Syfte: Syftet är att studera hur ungdomars normer, värderingar och tankar förhåller sig till den vardagliga kommunikationen via en mobiltelefon? Utgångspunkter och upplägg: Utifrån en kvalitativ studie utgår jag från två fokusgrupper, bestående av nio ungdomar – fem tjejer och fyra killar. För att analysera mitt empiriska material har jag tagit hjälp av Thompsons begrepp ”ansikte mot ansikte interaktion” och ”medierad interaktion”, Habermas teorier om det talade språkets betydelse, Nilsson & Waldemarsons teorier om Kommunikation – Samspel mellan människor och Gesers sociologiska teorier av mobiltelefonen. I min analys jämför jag den verbala- och icke verbala och den virtuella- och icke-virtuella kommunikationen och interaktionen där fördelar och nackdelar beskrivs utifrån ungdomarnas olika perspektiv. Slutsatser/Resultat: Språket har en stor betydelse i kommunikationen men ska känsliga ämnen tas upp eller missuppfattningar och konflikter redas ut föredrar de att träffas ansikte mot ansikte. Mobiltelefonen uppfattas av mina intervjupersoner som ett socialt verktyg där känslan över att alltid vara tillgänglig skapar stress. Tillgänglighet handlar för dem om att påminna andra människor om sin egen existens. Då det inte finns något annat att göra ser de mobiltelefonen som ett självklart sällskap. Intryck av att bara sitta och iaktta och observera händelserna är ett scenario som de upplever som främmande och obehagligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)