Automatic Searching in Electronic Health Records

Detta är en Master-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

Författare: Margareta Michnik; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagens patientjournaler består till stor del av strukturerad information, som gör det lättför vårdpersonalen att få en överblick över en patient. Men patientjournalerna innehålleräven en stor mängd ostrukturerad information, det vill säga beskrivningar om en patienti löpande text. Denna information är mycket mer svåråtkomlig för vårdpersonaleneftersom det ofta kan bli mycket text att gå igenom. Ofta måste patienten upprepa vilkasjukdomar han eller hon har vid varje nytt sjukhusbesök. Viktig information kan gåförlorad om patienten glömmer bort att säga eller inte kan säga, (till exempel enmedvetslös patient), om han eller hon har en speciell sjukdom. I sådana fall skulle detvara till hjälp att ha ett program som automatiskt söker efter sjukdomar i enpatientjournal. I detta examensarbete studerades det om det är möjligt att utföraautomatiska sökningar i elektroniska patientjournaler. Olika algoritmer undersöktes omde skulle kunna vara en del av lösningen för en sådan automatisk sökning. Förutom denteoretiska undersökningen, har även en javaapplikation skrivits för att testa dessaalgoritmer. Resultatet visar att en automatisk sökning skulle kunna bli verklighet menmycket kvarstår att undersöka för att få ett sådant program att vara helt och hållettillförlitligt. Eftersom patientjournaler är hemligstämplade och då det inte fannsmöjlighet att få tillgång till dessa under arbetets gång användes istället fiktivapatientjournaler till testningen av applikationen.

Abstract
Modern day patient records consist largely of structured information. Such informationmakes it easy for healthcare professionals to get an overview of a patient's health status.The patient records also contain a large amount of unstructured data, in other words,descriptions of patients in plain text. This information is much more difficult for thehealthcare professionals to find, since there is often a lot of text to read through. At eachnew hospital visit the patient must often repeat what diseases he or she has. Importantinformation may be lost if the patient forgets to inform or can not inform (for instancean unconscious patient) the staff of a particular disease he or she may suffer from. Inthis case, it would be helpful to have a program that automatically searches for diseasesin a patient record. This master thesis examines if it is feasible that one could introduceautomatic searches that would work in the context of retrieving information fromelectronic health records. Different algorithms were examined to see if they could be apart of the solution to such an automatic search. In addition to the theoreticalexaminations, a java application was developed in order to test these algorithms. Theresult shows that an automatic search could work in reality but much further researchneeds to be done in order to make such a program totally trustworthy. It wasunfortunately impossible to access real patient records since they are classified.Therefore, fictitious patient records were used in the testing of the application.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)