Dom klarar sig ändå : Hur samverkan mellan några rektorer, specialpedagog/speciallärare och lärare påverkar högpresterande elever i deras läsutveckling.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Föreliggande studie söker fördjupa kunskap om huruvida samverkan mellan några rektorer, lärare, specialpedagog och speciallärare förekommer och på vilket sätt det kan tänkas påverka högpresterande läsare i årskurs 1-3. Studien har även för avsikt att söka svar kring vilka former av anpassning denna samverkan kan tänkas medföra för eleverna. I studien används kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer med två rektorer, två klasslärare samt en specialpedagog och en speciallärare. Resultatet visar en svag samverkan mellan informanterna och att utvecklingspotential finns för såväl framtida anpassningar som samverkan. Detta för att på sikt säkerställa de högpresterande läsarnas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)