Drogberoendes erfarenheter av sjuksköterskans bemötande : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Drogberoende är ett kroniskt tillstånd som innebär att individernas vilja inte räcker för att kontrollera intaget av droger. I Sverige är cirka 5% av befolkningen drabbade av någon sorts beroendesjukdom. Riskfaktorer kan vara uppväxt och tidigare trauma. Drogberoendesjukdomen påverkar individen psykiskt, fysiskt och även samhället. Sjuksköterskor kan ha en negativ syn på fenomenet och det behövs mer kunskap för att patienten ska få ett gott bemötande. Syfte: Beskriva hur personer med en drogberoendesjukdom erfar sjuksköterskans bemötande i somatisk vård. Metod: En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuer med sju personer som har drogberoendesjukdomen. Inklusionskriterier var kvinnor och män i åldrarna 20–60 år. Resultat: I resultatet framkommer informanternas erfarenheter om sjuksköterskornas bemötande i fyra kategorier: sättet att bemöta de drogberoendes rädsla för narkotikaklassificerade läkemedel, vikten av stöttande sjuksköterskor, att bli bemötta med misstro samt sjuksköterskans kunskaper om drogberoendesjukdomen. Konklusion: För att sjuksköterskan ska kunna bemöta patienten på ett bra sätt och ge en god vård krävs ökad förståelse och kunskap kring drogberoendesjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)