Kriminellas revansch i samhället

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS (kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och missbrukarbakgrund. Resultatet av studien visar att inte alla personer har möjlighet att återanpassas i samhället efter att de har blivit frisläppta och dessvärre är det en viss procent som återfaller i den kriminella livsstilen. Det finns flera olika faktorer som spelar in när en person ska återanpassas i samhället och inte återfalla i kriminalitet men det är inga generella bestämmelser utan återanpassningen är väldigt individuell. Faktorerna som dök upp i samband med intervjuerna är följande: den rådande samhällssynen på kriminella, möjlighet att arbeta, stöd från närstående och/eller professionella, den egna viljan till förändring samt möjlighet att delta i behandlingsprogram. Sammanfattningsvis så är individens egna vilja den främsta faktorn till förändring. Därefter så behövs det hjälp från många instanser i tidigt skede för att hjälpa dessa individer till återanpassning i samhället och för att kunna leva ett rättskaffens liv. Emellertid visar studier att Kriminalvården inte alltid tillsätter insatserna i tid och att samarbetet med andra myndigheter är bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)