Det är faktiskt bara snoppen : När okunskap och rädsla sätter stopp för barnens sexuella utveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Jag har skrivit en essä som handlar om barns sexualitet, ett känsligt ämne som kan vara svårt att bemöta och samtala kring. Jag utgår från tre berättelser och dilemman som jag mött i mitt arbetsliv. Den första tar upp en situation där barn vill veta mer om sitt kön, den andra om en flicka som utforskar sin sexualitet och den sista handlar om två barn som utforskar varandra. Syftet med denna essä är att få en fördjupad kunskap i problematiken kring barns sexualitet samt hur jag kan förhålla mig till detta kontroversiella ämne i förskolan. Jag har utgått ifrån frågeställningarna: Vad innebär barns sexualitet? Hur ska jag som pedagog förhålla mig till ämnet? Vad kan konsekvenserna bli om vi inte lyfter ämnet redan på förskolan? samt Vad finns det för material för oss på förskolan att arbeta med? Jag redogör för olika teoretiska begrepp kring sexualitet för att särskilja mellan vuxnas och barns. Sedan åskådliggör jag den teoretiska bakgrunden för att analysera och reflektera utifrån ett främjande- och socialkonstruktivistiskt perspektiv kring vad leken har för betydelse och om sexuella lekar kan vara tecken på eventuella övergrepp följt av språkets inverkan och vad konsekvenserna kan bli om vi inte arbetar främjande. Jag analyserar och konkretiserar hur perspektiven kan användas i pedagogernas arbete på förskolan för att slutligen presentera material behjälpligt för mig själv men förhoppningsvis även för andra pedagoger och vuxna. Ju mer kunskap och verktyg vi i förskolan får inom ämnet desto lättare kan vi bemöta varje enskild individ och det finns ett behov av såväl litteratur som styrdokument från Skolverket och ledningen. Pedagoger och övriga vuxna har en viktig roll gällande barns sexualitet, men som sett ur ett vuxet perspektiv kan bli problematisk. Det är därför viktigt att bemöta barnen främjande och med ett utvecklat språk som lämnar utrymme för egna tolkningar, värderingar och tankar. Det är också viktigt att vi fortsätter med en neutral utgångspunkt för att normalisera detta tabubelagda ämne för att inte riskera att hämma, skuldbelägga eller rent av förstöra barnens sexuella utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)