Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. Detta utifrån frågeställningen Kan kooperativt lärande främja interaktion som skapar positiva effekter vid utvecklandet av elevers problemlösningsförmåga inom matematik? Metoden som ligger till grund för kunskapsöversikten är en systematisk samling och analys av vetenskaplig litteratur. Informationssökning rörande frågeställningen utfördes i olika databaser. Detta resulterade i 12 artiklar vars innehåll kategoriseras och redogörs för i resultatet. Artiklarna ställs mot varandra i diskussionen för att mynna ut i en slutsats. Slutsatsen visar på att kooperativt lärande kan användas som en framgångsrik metod för att främja kommunikations- och samarbetsförmågan. Interaktionsmönsterna bidrog till att elever använder problemlösningsstrategier som tillämpas mer adekvat. Dessutom identifierades flertal förutsättningar utifrån lärarens arbete i klassrummet som krävs för att metoden ska fungera. En annan slutsats var att kooperativt lärande inte alltid bör stå som självständig modell, metoden bör kombineras med andra undervisningsmetoder. Avslutningsvis diskuteras arbetets relevans för lärarprofessionen och förslag på vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)