Socionom som extraknäck - En kvalitativ intervjustudie om socionomstudenter inom socialtjänsten.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka de problem och möjligheter som uppstår när socionomstudenter vid sidan av studier arbetar inom socialtjänsten med kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har besvarat hur studenter påverkas av att studera och arbeta samtidigt, vilka risker som kan tänkas finnas när hen arbetar med kvalificerade uppgifter inom socialtjänsten och vad det gör med professionen. Slutligen redogör vi för hur kvalitén på socionomutbildningen och dess krav på studenter uppfattas. Vi har intervjuat enhetschefer på socialtjänsten, socionomstudenter på Göteborgs Universitet och en representant från institutionen för socialt arbete. Resultatet visar att studenternas kunskapsprocess gynnas av att studenter arbetar och studerar samtidigt. Men att det krävs en bra planering för att arbetet inte ska gå ut över studierna. Processen att ständigt vara i det sociala arbetet uppfattas dock som övermäktigt. Hotet mot rättssäkerheten och hotet mot socionom som profession är de största riskerna som informanterna tar upp i studien i de fall där studenter arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter. Slutligen uppfattas kraven och kvalitén på utbildningen olika mellan studiens tre grupper. Studenterna upplever att det är för lätt att glida igenom utbildningen och enhetscheferna uttrycker en avsaknad av kunskap om myndighetsutövning hos de studenter som arbetar hos dem. Uppsatsen mynnar ut i en kritisk diskussion om hur det är vårt gemensamma ansvar att värna om socionomprofessionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)