Implementering avstreckkodssystem i detaljproducerandesmå-och-medelstora företag- En praktisk guide

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Oliver Back; Emir Isakovic; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Streckkoder introducerades redan på 1970-talet och har sedan dess använts för att hantera och

lagra information i etiketter. Tack vare streckkodernas pålitlighet kan de än idag erbjuda

tillverkande företag en möjlighet att effektivisera sina produktionsprocesser, vilket blir allt

viktigare då kunderna ställer allt högre krav på ledtider. För att företag ska kunna införa ett

AutoID-system måste både tid och kompetens finnas tillgängligt. Det medför svårigheter för

små-och-medelstora företag (SME) där tid och sådana kompetenser är begränsade, samtidigt

som SME ofta saknar incitament att genomföra tekniska förändringar. Därför ämnar detta

arbete att konstruera ett förslag till en praktisk guide för SME och därigenom förenkla

implementeringen av ett streckkodssystem. Detta gjordes genom att studera de faktorer som

kännetecknar en framgångsrik streckkodsimplementering inom tre ämnesområden: (1)

teknologiska krav, (2) organisatoriskt förändringsarbete och (3) AutoID-implementering. Efter

att litteraturen studerats och en företagsstudie på ett SME genomförts, kunde en guide om 25

steg konstrueras. Guiden beskriver nödvändiga handlingar för en lyckad streckkodsimplementering.

För att bekräfta guidens funktion krävs att denna testas vid implementering av

streckkodssystem i företag.

Nyckelord

AutoID, SME, AIDC, streckkoder, förändringsarbete, synlighet, tillverkning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)