Kommer den passa? : En triangulär studie om hur svenska konsumenters digitala konsumentupplevelse påverkas av storleksguider och miljöpåverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Med digitaliseringens framfart har detaljhandel inom mode-industrin till stor del gått från fysiska butiker till e-butiker eller flerkanalig försäljning. Detta har skapat ett problem där konsumenter som handlar kläder online stöter på en osäkerhet när det kommer till storlekar. Utan information kring kläders storlek och passform kan konsumenter inte urskilja egenskaper genom att enbart titta på en bild och läsa en beskrivning. Ur denna problematik har storleksguider blivit en väsentlig del som företag både har implementerat och ständigt utvecklar. För att skapa en ökad förståelse för hur storleksguider och miljöpåverkan i form av materialanvändning, transport och returer kan påverka den digitala konsumentupplevelsen har författarna använt sig av en deduktiv ansats. Tillsammans med tidigare forskning har författarna kommit fram till de resultat som presenteras i studien med hjälp av en triangulär undersökning. Den kvantitativa delen av datainsamlingen bestod av en enkät som sedan analyserats genom en korrelationsanalys i programmet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Den kvalitativa delen bestod av en semi-strukturerad fokusgruppsintervju som sedan analyserades genom att identifiera återkommande teman i deltagarnas svar i en tematisk analys.  De empiriska resultaten från denna studie visar att storleksguider påverkar den digital konsumentupplevelsen svagt. Ingen korrelation kunde hittas mellan online-shoppings miljöpåverkan och den digitala konsumentupplevelsen. Resultaten från denna studie kan ligga som grund mode-företag som vill utveckla eller implementera storleksguider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)