"The media do not reflect reality, they construct reality" : En kritisk diskursanalys om hur svenska medier skildrade terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. Denna studie belyser hur terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015 skildrades i webbaserad nyhetsmedia i Sverige och hur dess diskurser påverkar postkoloniala maktstrukturer. Analysen av nyhetsrapporteringar utgår från Teun van Dijks kritiska diskursanalys om hur media genom sin rapportering konstruerar och reproducerar diskurser. Materialet som ligger till grund för analysen omfattas av 17 svenska nyhetsartiklar som producerades av två primära nyhetskällor, Aftonbladet och Expressen. I analysen har trestegsmodellen av Börjesson och Palmblad (2007), inramningsteori av Goffman (1961) och postkolonialt perspektiv använts och varit teoretiska utgångspunkter i analysen. Två diskurser identifierades: "offer" samt "Vi och Dom" som i sin tur delades upp i underteman: "dödssiffra", "offerbetoning" och "global och lokal påverkan", "västerlänningscentrering" samt "globala aktörers reaktioner". Resultatet tydliggör att nyhetsrapporteringar av terrorattackerna i Kenya respektive Frankrike återger postkoloniala idéer om det västerländska perspektivet som viktigast. Detta syns genom att berörda parter inte kommer till tals i nyhetsrapporteringar i Kenya och att identifikation med berörda i terrorattacken i Frankrike är tillsynes starkare. I relation till det sociala arbetet signalerar diskurserna att svenska medier producerar och konstruerar postkoloniala värderingar som riskerar att permanenta en härskande postkolonial syn där icke-västerländska människors eller samhälles lidande inte är lika viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)