Ledares olika konflikthanteringsstrategier : En kvalitativ studie om hur olika ledarskapsstilar påverkar konflikthanteringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Denna studies syfte är att öka förståelsen för hur olika ledarskapsstilar påverkar konflikthantering bland chefer inom bank. Metod: I denna studie har en kvalitativ metod använts för att samla in data. För att samla in det empiriska materialet har vi använt oss utav semistrukturerade intervjuer med sex respondenter. Till grund för vår studie har vi använt oss utav tre olika ledarskapsstilar och fem olika konflikthanteringsstilar. Materialet har analyserats mot de valda stilarna. Resultat och slutsats: Vår studie har visat att den transformativa ledarskapsstilen samt att den tillmötesgående konflikthanteringsstilen är dem mest använda i vår studie. Studiens resultat har också visat att Examensarbetets bidrag: Vår studie har bidragit med en ökad förståelse för ämnet genom en kvalitativ metod. Studie har även bidragit till ett ytterligare perspektiv i form utav en bransch som vi inte sett tidigare. Genom detta bidrag ser vi att banker inom Sverige kan använda sig utav vår studie samt fortsatt forskning inom ämnet. Förslag till fortsatt forskning: Våra förslag för framtida forskning är att studera ämnet inom samma bransch fast inom ett och samma företag. Detta för att på så sätt se om det finns skillnader inom ledarskapet och konflikthantering på samma arbetsplats. Förslag på vidare forskning skulle också kunna vara att använda sig utav både enkät och intervju för en bredare syn på ämnet samt en större målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)