Transitioning​ to​ a new​ Customer​ Relationship​ Management​ ​System: Challenges​ and​ ​Recommendations

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Abstrakt (Svenska) - Vikten av att ha effektiv hantering av kundrelationer (CRM) inom företag väger mycket, för att på ett lyckat sätt öka förståelsen och samarbeten med kunder. Företag ändrar eller uppdaterar sina CRM system för att kunna öka arbetseffektiviteten. Kunder och marknad utvecklas ständigt, och för att kunna följa upp med större datamängder och ökad konkurrens bör företag använda sig utav effektiva sätt att arbeta på, när det gäller hjälp med att göra data mer tillgängligt. Om företag inte framgångsrikt integrerar sina CRM system kan de halka efter och försämras. Ett byte gällande CRM är oftast bestämt av ledning och ifrågasatt av de faktiska användarna. Mottagarna av förändringen upplever ofta osäkerhet och tvivel. I denna avhandling beskriver vi hur vår forskning kring CRM processer, CRM system och intressenterna i fallföretaget, leder till att hitta utmaningar och behov. Vårt främsta bidrag är vår analys av rekommendationer baserade på våra resultat, som kan användas som underlag för att skapa en kravspecifikation av fallföretaget. Med de empiriska uppgifter som samlas in i vår avhandling strävar vi efter att hjälpa fallföretaget och andra organisationer i deras process att implementera ett nytt CRM system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)