Drivkrafter och motivationen hos entreprenören/ledaren inom Grön omsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Grön omsorg är ett begrepp som används för att beskriva en nischad verksamhet inom vård och omsorg som är förlagd på svenska gårdar. Detta för att ge människor som behöver särskilt stöd, en meningsfull sysselsättning, en levande landsbygd och en hållbar utveckling. När regeringen införde Lagen om Valfrihet (LOV) öppnades möjligheterna att starta privata verksamheter inom vård och omsorg. Den enskilda brukaren ges därmed ett större inflytande och valmöjlighet, vilket i sin tur motiverar entreprenörer att nischa sitt företag. Enligt Svenskt Näringsliv (2013) innebär en nischad verksamhet att entreprenörerna profilerar sig för att anpassa verksamheten efter den enskilda brukarens önskemål. För att Grön omsorg ska vara möjligt krävs det att det finns engagerade och motiverade entreprenörer som satsar sitt fulla engagemang och öppnar upp sin gård för andra människor att växa och utvecklas i. Studien undersöker genom kvalitativa intervjuer hur fem entreprenörers drivkraft har tagit dem dit de är idag. Olika motivationsfaktorer symboliserar de olika kategorier som framkom i bearbetningen av materialet. Dessa är bakgrunden till initiativet samt nulägesanalys och framtidsvisioner. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats och genom en induktiv ansats skapades kategorierna, kondenserade meningsenheter och underkategorier. Resultatet som framkom av materialet var att oavsett placeringar i landet och verksamheternas olika inriktningar fanns där en röd tråd. Dessa bestod av en drivkraft och motivation och tydliga samband mellan teorierna Self Determination Theory (SDT), Hertzbergs motivations- hygienteori och Känsla av sammanhang (KASAM) kunde identifieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)