Att prata om pornografi med ungdomar : En kvalitativ intervjustudie med yrkesverksamma

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska professionella hanterar utbildning riktad mot gymnasieungdomar om pornografi och pornografikonsumtion. Studien gör detta genom att undersöka hur professionella, såsom skolkuratorer och personal på ideella verksamheter, möter sex- och samlevnadsfrågor i sitt arbete.  Tidigare forskning har visat att det inte finns någon konsensus när det gäller pornografi och hur det påverkar tonåringar, bortsett från det faktum att det har en påverkan. Tidigare forskning har också visat att pornografi är en komplex form av media som inte har en tydlig definition av vad pornografi faktiskt innebär. Dock har tidigare forskning inte visat hur människor som arbetar med tonåringar tar upp ämnet pornografi. För att undersöka hur dessa professionella utbildar och samtalar om pornografi ställdes följande forskningsfrågor; Hur får ungdomar information om pornografi enligt aktörerna? Vilken typ av information får ungdomarna? Vilka normer utmärker samtalen med och/eller informationen till ungdomarna enligt aktörerna? För att besvara forskningsfrågorna genomfördes åtta, kvalitativa, semistrukturerade intervjuer baserat på en strategisk, målinriktad urvalsprocess. Genom att använda ‘teorin om sexuella manus’ och ‘medie- och informationskunnighet’ som ett teoretiskt ramverk har det visat att utbildning om pornografi skiljer sig kraftigt mellan de yrkesverksamma, beroende på följande faktorer; deras kunskapsnivå, deras syn på pornografi och intresse av ämnet i sig. Det har även visat att genusnormer och ett heteronormativt perspektiv påverkar den utbildning om pornografi som ungdomar får. Resultatet visar även att utbildning om pornografi är i ett stort behov av ett enat kunskapsmaterial som ges till professionella, men också till andra vuxna (så som föräldrar och/eller vårdnadshavare) då dessa är viktiga för ungdomar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)