Hur företag integrerar anställda för ökad innovation : Empirisk studie av sju företag

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Dann Haimovitch; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Gemensamt för alla innovationsprocesser är att de alltid startas upp med en idégenerering, men studier påvisar att innovativa idéer sällan uppkommer spontant eller informellt inom företag. Dock hävdar teoretiker att om företag ska bli mer innovativa, så måste de öppna upp sin organisation och dra nytta av alla anställdas idéer och kreativa kompetens. Syftet med denna studie var därför att bemöta denna problematik genom att studera olika företags metoder att integrera anställda i framtagandet av nya idéer.

Denna uppsats redovisar en av fyra delstudier, alla bestående av en empirisk studie och en gemensam litteraturstudie. Litteraturstudien presenteras i form av en teoretisk ram som sedan analyseras mot resultatet från empirin. De två företagen (Företag B och Företag E) som författaren själv har intervjuat har huvudsakligen analyserats och diskuterats. Därefter har resultaten från samtliga fyra delstudier slutligen analyserats tillsammans i en jämförande studieanalys.

Resultaten visar att företag har olika metoder för att integrera anställda i framtagandet av nya idéer. Företag B använder sig av forum och databaser, samt erbjuder anställda unika resurser för att stimulera kreativitet. Respondenten på Företag B tycker att företaget jobbar för en stark kreativ miljö, vilket motiverar honom.  Företag E har inte alls integrerat sin utvecklingsplattform med övriga anställa på företaget. Det har inga formella metoder för att specifikt fånga upp alla anställdas idéer.

Analysen och diskussionen visar hur tillämpning av integrationen styrs av hur väl man använder metoder som är ämnade åt att först integrera anställda på (I) organisationens strukturnivå och därefter på (II) organisationens kulturella nivå. Ett annat område som påverkar valda metoder är implementering av öppen innovation. Det visar sig ytterligare att det är viktigt med balans mellan företagets stimulering och stöd samt företagets metoder för idéuppfång, hantering och återkoppling av idéer. Detta illustreras i detta papper via en modell för integrering av anställda i framtagandet av nya idéer. Slutligen påvisas att företagens innovationsdefinition påverkar den organisationella strukturen och kulturen, vilket ger helt olika förutsättningar för de anställda och därmed en betydande påverkan på integrationsarbetet. Det visar sig dock att definitionen inte beror på (1) företagsstorleken, (2) verksamhetens komplexitet eller (3) företagens globala utbredning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)