Revisorns roll i kristider - En studie om påverkan av Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Världen har i modern tid aldrig stött på ett virus av Covid-19sproportioner och heller aldrig behövt anpassa sig därefter. Regeringen behöver stötta medstatliga medel, men samtidigt finns det även andra aktörer som kan ge råd och hjälp. Revisornkan besitta en expertis som företagen kommer att behöva för att klara sig igenom krisen.Syfte: Att utreda hur Covid-19 har påverkat revisorernas arbetssätt och fokusområden.Avgränsningar: Studien har endast tagit hänsyn till revisorernas syn på vad kundernabehöver, inte vad kunderna själva efterfrågar. Då viruset och dess effekter inte fullt visats sigän, har studien avgränsats till att undersöka vilka åtgärder som behövs för tillfället. Studienundersöker enbart den svenska marknaden och tar därför endast hänsyn till svenskaregleringar och åtgärder.Metod: En intervjustudie har genomförts med sex auktoriserade revisorer som alla arbetar påolika byråer. Det empiriska materialet har studerats tillsammans med det teoretiska ramverketsom legat till grund för studien, för att kunna bekräfta vad som är möjligt för revisorn att görasamt vad revisorns roll kan innebära för företagen. Resultaten har analyserats och diskuterats,vilket har lett till studiens slutsatser.Resultat och slutsatser: Revisorn anses vara en extern part som kan hjälpa kunder attöverleva under kristider. Revisorn besitter stor kunskap kring företags verksamhet ochfinansiella ställning, vilket skapar förståelse för vad de behöver hjälp med. Kunder tycksdock ha svårt att finansiera revisionen och tjänster utöver detta. Revisorn har då incitamentatt ta en del av kostnaden för att skapa en långsiktigt lönsam relation till kunden. Revisornsroll bidrar till medvetenhet hos kunderna som hjälper dem med krishantering. I framtidenfinns potential för mer regleringar och nya lagar som ska förhindra att en liknande situationuppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)