Energieffektiv grill

Detta är en Master-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Produkt- och tjänstedesign

Författare: Emma Lindberg; Lisa Wärmegård; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete på 30 hp har utförts i samarbete med Creative Entrepreneurs Solutions(CES), en icke vinstdrivande organisation baserad i Ondangwa i norra Namibia. MarieJohansson, grundare av CES, hade identifierat ett behov av energieffektiva grillar för öppnamarknaden då den huvudsakliga energikällan ved utgör en stor del av utgifterna för de som säljertillagad mat på marknaden. Syftet med projektet har därför varit att ta fram ett koncept för attminska vedkonsumtionen.För att förstå problemet och de förutsättningar som gäller i Namibia utfördes en två månaderlång fältstudie. Användarinvolvering har varit en viktig del under arbetets gång och därför harintervjuer och observationer utförda på marknaden i Ondangwa och närliggande städer utgjort enstor del av informationsinhämtandet. För att vidga vyerna har även andra metoder för matlagningän just grillning undersökts både hemma hos privatpersoner och på marknader. Under fältstudienundersöktes även olika material, möjliga tillverkningsmetoder och distributionssätt för dettilltänkta konceptet.Under fältstudien uppdagades att det var vanligt att använda två eldar för att kunna både grillaoch laga mat i kastrull. Ved utgör cirka 18% av kostnaden för matlagning under en dag och dengenomsnittliga vinsten vid försäljning av grillat kött är N$ 13 per dag. Av resultaten frånfältstudien togs sedan en kravspecifikation fram varpå ett koncept utvecklades där grillning ochmatlagning i kastrull kan ske med en och samma eld.Av konceptet byggdes sedan en prototyp som demonstrerades på öppna marknaden i Ondangwaför att ge de tilltänkta användarna möjlighet att kommentera konceptet och komma med idéer påmöjliga förbättringar. Efter en utvärdering byggdes och testades sedan en ny prototyp i Sverige.Då konceptet kombinerer grillning och matlagning med en och samma eld kan den mängd vedsom behövs reduceras med cirka 30% vilket innebär att försäljarna sparar cirka N$ 8 per dag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)