Amorteringskravets påverkan på socioekonomiskt utsatta områden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Felix Forsberg; Jonna Lundin; [2021-07-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Finansinspektionen införde ett amorteringskrav 2016 i syfte att dämpa de svenska hushållens skuldsättning, där effekterna av kravet har blivit ett debatterat ämne bland olika forskare. Målbilden med den här studien är att undersöka om det finns indikationer på att amorteringskravet påverkat de relativa bostadspriserna i socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till andra områden i Stockholm och Göteborg. Studiens hypotes är att utsatta områden påverkats i större omfattning jämfört med andra områden och om den stämmer kommer de relativa bostadspriserna i utsatta kontra icke utsatta områden att öka. Hypotesen grundar sig på ekonomiska modeller och tidigare forskning. Analysen genomförs med en difference-in-differences metod som bygger på paneldata över 35 bostadsområden i Stockholms kommun och Göteborgs kommun mellan januari 2013 och december 2018, där bostadsprisutvecklingen jämförs mellan utsatta områden och icke utsatta områden. Studiens resultat pekar på att utsatta områden påverkas mer negativt av amorteringskravet än övriga områden, vilket visas i att de relativa bostadspriserna har ökat. Resultatet bekräftar därför studiens hypotes som leder till slutsatsen att utsatta grupper får det svårare att ta bolån vilket visat sig i de relativa bostadspriserna, något som leder till problemet att socioekonomiskt utsatta grupper får det besvärligare att etablera sig på bostadsmarknaden. Tidigare forskning har visat att andra samhällsgrupper drabbas mer av amorteringskravet och den här studien gör det möjligt att även inkludera socioekonomiskt utsatta grupper till den kategorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)