Föräldrars upplevelse av Bedside Handover - En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Bedside handover innebär att rapport mellan sjuksköterskor sker på patientens rum med patienten närvarande. På barnavdelningen i Kristianstad implementerades bedside handover i september 2016 och har sedan dess använts på avdelningen. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa föräldrars upplevelse av bedside handover. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med elva föräldrar vars barn hade varit inlagda på barnavdelningen i Kristianstad under hösten 2017. En innehållsanalys användes med en deduktiv ansats enligt en modell för bedside handover, Standard Operating Protocol (SOP). Resultat: Resultatet visade att föräldrar genom bedside handover fick möjlighet att ta del av personalens kommunikation och fick därigenom insyn i planeringen av vården. De fick även möjlighet att delta i beslut gällande barnets vård. Konklusion: Studien visade att föräldrar upplevde ökad delaktighet i samband med bedside handover då de blev inbjudna som en samarbetspartner i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)