Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och metoder som finns för att motivera de anställda att välja en sundare livsstil när det gäller träning och kost. För att få en så verklighetstrogen och rättvisande bild som möjligt, användes en enkätundersökning med fasta svarsalternativ, detta var för att uppnå en hög validitet och reliabilitet i arbetet. Respondenterna var svenska sjömän, på fartyg över 3000 gross tonnage. Anledningen till detta var att alla respondenter skulle ha liknande förutsättningar och arbetstider. Studiens resultat visar på att de flesta ombord vill träna och äta sund mat. Merparten påverkas positivt av att det finns möjlighet att träna, och att äta sund mat när de är ombord. Även att de får vara med att bestämma hur träningsfaciliteter ska utformas är viktigt för flertalet. Det finns brister i kommunikation och information när det kommer till att motivera och stötta varandra, här behövs mer engagemang, både från arbetsgivares sida men även mellan kollegor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)