Sjuksköterskors självskattning av kompetensnivå inom intermediärvård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Problemområde: Avsaknaden av ett nationellt krav på en viss kompetens hos sjuksköterskor kan medföra att intermediärvård bedrivs utan tillräcklig kompetens eller med varierande kompetens mellan olika enheter. Bakgrund: Intermediärvård är en vårdnivå mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. Den fungerar både som en upptrappning och nedtrappning av vård. Både grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan arbeta inom intermediärvård. Syftet: Var att beskriva och jämföra sjuksköterskors självskattning av kompetensnivån inom intermediärvård genom en enkätstudie. Metod: Empirisk enkätstudie med självskattning utifrån NPC-skalan, hypotesprövning gjordes med Mann-Whitney test. Resultat: Specialistsjuksköterskor skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden, även sjuksköterskor som arbetade med intermediärvård innan Covid-19 pandemin skattar sin kompetens signifikant högre inom tre kompetensområden. Konklusion: Specialistutbildning och längre arbetslivserfarenhet har visat sig vara associerat med en högre självskattad kompetens inom intermediärvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)