Kravbilden på den aspirerande revisorn : Hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet är att förklara hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer. Detta syfte härleds utifrån två iakttagelser: trender inom rekryteringsarbete samt Revisorsinspektionens (RI):s nya teoretiska utbildningskrav. Från och med den 1 juli 2018 sänkte RI kraven för teoretisk utbildning vilket innebär att ingen fördjupning inom juridik eller redovisning krävs för auktorisation. Därutöver är utbildning en hård färdighet, vilket är en kategori av färdigheter som blivit mindre viktig i rekryteringssammanhang. Den generella trenden inom rekrytering som har identifierats av tidigare forskning indikerar ett ökat fokus på mjuka färdigheter. Färdigheter (hårda- och mjuka) är en faktor som enligt annan forskning kan påverka individers förmåga att prestera på jobbet. Samtidigt visar studier att aspirerande revisorer undersöker hur de ska bli optimala kandidater. Därför finns anledning att undersöka hur trender inom rekrytering och RI:s nya föreskrifter påverkar kravbilden av aspirerande juniora revisorer. Denna studie har genomfört en metodkombination av intervjuer och dokumentforskning. Sju intervjuer har genomförts med medarbetare från Big-4 i Sverige. Därutöver har nyckelbegrepp från 50 platsannonser samlats in mellan 2015 och 2021. I intervjuerna menade respondenterna att utbildningens längd inte var en avgörande del i kravbilden vilket innebär att aspirerande revisorer med en kandidatexamen har lika stor chans till anställning som en aspirerande revisor med en magister- eller masterexamen. Majoriteten menar att det är ett krav, eller meriterande, att sökande har en akademisk bakgrund som uppfyller RI:s nya krav. Utöver utbildning var arbetslivserfarenhet en viktig faktor i kravbilden. Respondenterna menar också att mjuka färdigheter är av stor vikt i samband med rekrytering. En del påstår även att mjuka färdigheter (som exempelvis samarbete) är viktigare än hårda färdigheter. Analysen av nyckelord från platsannonserna visade små eller inga förändringar före 2018 och efter. Många platsannonser från Big-4 krävde att de teoretiska utbildningskraven måste vara uppfyllda före 2018 och efter, även om det kravet blev förändrat. Resultatet indikerar att Big-4 anpassat sin kravbild utifrån RI:s nya krav. I enlighet med data som samlats in är slutsatsen också att mjuka färdigheter är av stort fokus för många kontor. Kandidater med lägre utbildningslängd anställs i större utsträckning som resultat av RI:s nya krav. Det finns tillit för att interna utbildningar kan täcka eventuella kunskapsgap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)