En Förbränningsmodell för Dieselmotorer

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Fredrik Königsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

En modern dieselmotor utnyttjar Common-Rail bränsleinsprutning med solenoid- eller piezoelektriskt aktuerade spridare och multipla insprutningar per förbränning för att erhålla ett önskat utseende på cylindertryckskurvan.Användandet av multipla insprutningar per förbränning medför flera möjligheter. En sådan möjlighet är begränsandet av bullernivån vilket erhålls genom tillsättandet av en liten mängd bränsle tidigt under cykeln vilket i sin tur minskar den förblandade delen av förbränningen som äger rum då huvuddelen av bränslet tillsätts. Denna teknik kallas för pilotinsprutning. En annan möjlighet är införandet av en insprutning sent under cykeln, vilket höjer avgastemperaturen och kan förbättra responsen under transienter, regenerera partikelfilter eller möjliggöra användning av SCR vid driftsfall med naturligt låga avgastemperaturer .De ytterligare frihetsgrader som tekniken medför gör att kalibrering av nya motorer blir en alltmer komplex och tidskrävande process. Ökad förståelse krävs kring hur olika insprutningsmängder och tidpunkter påverkar cylindertrycket och därigenom motorns verkningsgrad. För att underlätta och snabba upp denna process är det önskvärt med en analytisk modell för cylindertrycket. Modellen bör begagna sig av insprutningsmängd och -tidpunkt som indata och prediktera det resulterande cylindertryckspåret. En sådan modell kan användas som processmodell vid simulering eller för att, utifrån ett önskat tryckspår, föreslå mängder och tidpunkter vid kalibrering eller i realtidsapplikationer då cylindertrycksåterkoppling används. Framtagandet av en dylik modell har varit syftet med detta projekt.Resultatet är en snabb modell som predikterar vissa driftsfall med god precision men som kräver ytterligare utveckling för att till fullo fånga de komplexa fenomen som äger rum i en dieselmotor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)