Kvinnors erfarenheter av att leva med Irritable Bowel Syndrome : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Sanyu Nassozi; Tess Ekström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är samlingsnamnet på en rad olika dysfunktioner i tarmkanalen som 10 till 15 procent av Sveriges befolkning lever med. Sjukdomen är vanligare förekommande hos kvinnor än hos män.    Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med IBS.  Metod: En litteraturöversikt där 11 kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel valdes utifrån strukturerade sökningar i databaserna CINAHL Complete samt PubMed. Artiklarna analyserades med Fribergs analysmetod vilket innebar att likheter och skillnader delades in och analyserades utifrån identifierade teman. Resultat: Fem teman identifierades i de analyserade artiklarna; (1) att många kvinnor upplever sig vara en börda för andra, (2) att många kvinnor både hatar och älskar sin egen kropp , (3) att många kvinnor upplever en förlorad frihet och bristande kontroll, (4) att många kvinnor upplever smärta och skam, samt (5) att många kvinnor upplever både hjälplöshet och styrka på grund av sin IBS. Slutsats: Kvinnor med IBS upplever att de är en börda för andra, medan de tampas med svåra känslor över sin kropp, en känsla av förlorad frihet, såväl som smärta, skam, hjälplöshet och styrka. Vården upplevs negativt av många kvinnor och de leder till negativa konsekvenser för såväl kvinnorna som för samhället. Omvårdnaden spelar en avgörande roll för hur kvinnor kommer att uppleva sin IBS. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)