Det växer så det knakar! Vad påverkar konsumentens val av återhämtningstillskott

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte Vi har för avsikt att öka förståelsen för hur valet av återhämtningstillskott styrs av konsumentens beteende och analysera i vilken grad olika faktorer påverkar detta val. Vår förhoppning är att denna insikt skall kunna bidra till att minska det informationsbehov som företag i denna bransch ställs inför där de idag kan ha bristfällig information. Metod För att besvara de frågeställningar som uppkommit under problemdiskussionen har vi använt oss av både primär och sekundär data. Vi har utgått från den sekundärdata vi insamlat för att få en teoretisk bas att stå på. Den primärdata vi insamlat baserar på kvalitativa djupintervjuer och samtal med sakkunniga. Först tog vi kontakt med representanter för tillverkarna av de produkter vi har valt (ProViva, Gainomax och Twinlab Super Gainers Fuel) och genomförde ostrukturerade telefonintervjuer med dessa för att bygga upp en förståelse av konsumenterna och marknaden. Därefter genomförde vi en fallstudie med kvalitativa djupintervjuer med hjälp av ladderingteknik för att få reda på de bakomliggande faktorer vi undrat över i vår problemställning. Teori Motivationsprocessen (behov, involvement, risk), symbolisk konsumtion, The self Concept, attityder, gruppåverkan, tillfredställelse, kärnprodukt. Empiri Empirin grundar sig på 22 kvalitativa djupintervjuer som vi genomfört på 4 gym i Lund. Dessa intervjuer har vi genomfört med hjälp av Ladderingteknik för att få en möjlighet att nå djupare förståelse för respondenterna. Vidare har vi genomfört ostrukturerade intervjuer med ansvariga från gymmen samt informella telefonintervjuer med representanter från ett par av de företag som ingick i fallstudien. Dessa mer informella samtal har legat till grund för en mer generell bild av hur marknaden och respondenterna fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)