"Kära systempåse" : Systembolagets påses visuella kommunikation och förändring 1970–2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Den här undersökningen har studerat hur Systembolagets plastpåses visuella kommunikation och marknadsföring sett ut och hur den har förändrats genom åren. Syftet var att skapa en förståelse kring förändringarna i relation till samhällets och marknadsföringens utveckling. Tanken var även att tillföra kunskap till historien om utvecklingen av visuell kommunikation och marknadsföring. Systempåsen har alltid varit en central del i företagets marknadsföring och funnits med i samma format under många årtionden, vilket gjorde området intressant för studiens syfte. Denna studie har genomförts med en kvantitativ innehållsanalys av Systembolagets plastpåse. För att behandla frågeställningen utgick studien från ett antal variabler som berört element, färg och kommunikation. Variablerna används för att identifiera förändringarna i plastpåsens visuella kommunikation och marknadsföring över tid, samt hur detta har förhållit sig till eller påverkades av samhälls- och marknadsföringsteoriers historia. Efter en förfrågan till Systembolaget blev empirin tilldelad, vilket bestod av över hundra systempåsar från 1970 till 2018. Vissa avgränsningar gjordes, såsom att enbart undersöka de Systembolagspåsar som är gjorda av plast och dess framsida. Detta på grund av att det är den sida som syns utåt och att det var då plastpåsen kom med den traditionella form som vi ser än idag. De resultat som gick att utläsa av studien var att en stor förändring skett från 70-talet till idag när det gäller påsens kommunikation. Uttrycken och budskapen har förändrats i takt med samhället och marknadsföringens utveckling. Det gick från ett rörigt uttryck till ett enhetligt. När påsen kom var det maffiga innehåll med stor variation. Under ett och samma årtionde varierade det till exempel mellan mängden bild, text och färg. Ett stort skifte skedde i uttrycken i början på 90-talet då ett och samma uttryck återanvändes och det gick att se ett tydligt samband mellan påsarna. Budskapen berörde aktuella ämnen från dess samtid under årtiondena, men framförallt anpassades budskapen efter marknadsföringens krav på en tydlig identitet och nya sätt att synas på. I och med utvecklingen mot ett samhälle där vi ständigt möts av nya reklambudskap. Budskapen gick därmed från att primärt kommunicera risker och säkerhet till att idag lägga ett större fokus på den egna verksamheten i sin kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)