Min bröstcancer är obotlig Att hantera livssituationen när döden är nära - En narrativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: En av nio kvinnor kommer någon gång att drabbas av bröstcancer och varje år dör omkring 1500 kvinnor på grund av att bröstcancern fjärrmetastaserat och därmed blivit obotlig. De studier som hittills har gjorts på dessa kvinnor har framförallt handlat om kvinnornas upplevelser av att leva med obotlig bröstcancer och endast en liten del har fokuserat på hur de hanterar att leva med vetskapen om att de snart ska dö. Syftet med denna studie var att belysa hur kvinnor med obotlig bröstcancer hanterar sin livssituation. Studien utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys av berättelser och datamaterialet utgjordes av fyra bloggar där kvinnorna följdes från att cancern blivit obotlig fram till kvinnornas bortgång. I analysen framkom 5 kategorier beträffande hur kvinnorna hanterade livssituationen, ”Att se ljust på livet”, ”Att vara vanlig”, ”Att ta fighten”, ”Att möta den egna döden” och ”Att få stöd”. Ur alla kategorier framkom ett gemensamt tema gällande en pendling mellan acceptans och kamp. De två största kategorierna som framkom var ”Att vara vanlig” och ”Att få stöd”. Dessa visade att vikten av att få leva ett så vanligt och normalt liv som möjligt likväl som att stöd från vänner och familj var centralt för hanterandet av livssituationen. Resultatet stämde väl överens med tidigare forskning men förtydligade vikten av normalitet och socialt stöd. Denna studie visade att kvinnorna hanterade livssituationen med hjälp av många olika hanteringsstrategier som varierade över tid och utifrån behov. Sjuksköterskan kan stödja dessa kvinnor genom att vara följsam till pendlingen av hanteringsstrategier samt underlätta och stärka dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)