Elevers tankar om musikteoriundervisning - en enkätstudie om gymnasieelevers uppfattning av ämnet gehörs- och musiklära

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Musikteori har alltid varit ett av mina stora intressen. Sedan min gymnasietid har jag intresserat mig för hur undervisningen bedrivs och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i ämnet gehörs- och musiklära. Denna studie syftar till att undersöka hur musikelever vid estetiska programmet uppfattar undervisningen i kursen gehörs- och musiklära 1 samt hur eleverna skulle vilja förändra undervisningen. Studien genomfördes genom en enkät där sammanlagt 90 elever från fem olika skolor deltog. Litterturgenomgången belyser områden som berör lektionsstruktur, lärstilar, elevinflytande, motivation och grupperingar. Studiens resultat visar att 59% av eleverna är nöjda med lektionsinnehållet, 21% av eleverna är inte nöjda och 19% tar inte ställning i frågan. Det som eleverna lyfter fram som punkter att förändra är företrädesvis en större variation i lektionsinnehållet, mer individuellt anpassat lektionsmaterial, mer inflytande kring lektionernas struktur och innehåll. Eleverna vill också se en tydligare koppling mellan de teoretiska kunskaperna och ett musikaliskt sammanhang genom att exempelvis använda instrument på lektionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)