Påföljder, Microsoft mot Kommissionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Microsoftdomen grundar sig i att Microsoft vägrat lämna ut interoperabilitetsinformation till en av sina konkurrenter (Sun). Sun menar att detta konstituerar ett missbruk av dominerande ställning och lämnar in ett klagomål till Kommissionen som påbörjar en utredning. Kommissionen börjar dessutom på egen hand utreda huruvida Microsofts integration av Windows Media Player i sitt operativsystem (Windows) kan utgöra ett missbruk. Den 17 september 2007 blev Microsoft dömda av Förstainstansrätten för missbruk av dominerande ställning. Detta ledde till ett par påföljder för Microsofts del. Påföljderna bestod i att lämna ut interoperabilitetsinformation, erbjuda en version av Windows utan Windows Media Player och att Microsoft ska betala böter som uppgår till EUR 497 196 304. Kommissionsbeslutet innehöll en fjärde påföljd men den blev annullerad av Förstainstansrätten. I domen aktualiseras påföljdsbegreppet och genom en genomgång av regelverket, praxis och påföljderna i domen framträder en bild av hur dessa regler används. Det är tydligt i detta fall att påföljderna i domen följer det etablerade sättet att tillämpa påföljder. Införandet av ett nytt regelverk i form av förordning 1/2003 har inneburit ökade befogenheter för Kommissionens del. I påföljdsdelen innebär detta i först hand att Kommissionen numera kan tillämpa strukturella åtgärder. Trots detta är det oklart huruvida strukturella åtgärder skulle kunna tillämpas i Microsoftdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)